S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

KONTAKTY

Ing. Ivana Hanusová
Hrdlořezy 134
29307 Hrdlořezy
tel: +420 605 952 761
napište nám
info@mb-detskaobuv.cz

INFORMACE

arr3DOPRAVA A PLATBA Cena přepravy PPL private v ČR: 99,- Kč (vč. DPH) Cena přepravy PPL smart v ČR: 69,- Kč (vč.... arr3VĚRNOSTNÍ PROGRAM Pro stálé zákaníky nabízíme věrnostní program. Neplatí pro E-shop. ... arr3DÁRKOVÉ POUKAZYRádi Vám připravíme dárkový poukaz "na míru". Zvolte si libovolnou cenu. Napište nám či si rovnou... arr3E-shop: obchodní podmínkyObchodní podmínky Všeobecná ustanovení  Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém... arr3E-shop: GDPRPodmínky ochrany osobních údajů  I. Základní ustanovení Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 450,00 Kč
skladem
naše cena 1 020,00 Kč
skladem
naše cena 450,00 Kč
skladem
 
 
 

 


 


E-shop: obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení 

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mb-detskaobuv.cz

Tento internetový obchod provozuje Ing. Ivana Hanusová se sídlem: Hrdlořezy 134, 29307 Mladá Boleslav

IČ 88780457
DIČ CZ7755150964

provozovna:
Hrdlořezy 134, 29307 Hrdlořezy (dále jako prodávající).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako spotřebitele.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 1. Objednávka 

3.1.   Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a  Reklamačním řádem a že bez výhrad akceptuje veškerá jejich ustanovení.

3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4.   Pro objednání zboží je nutné kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu: info@mb-detskaobuv.cz

3.5.   Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.6.  Po přijetí objednávky bude Kupujícímu automaticky zaslán e-mail o jejím přijetí.

3.7.   Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od jejího doručení Prodávajícímu, a to buď v plném, nebo částečném rozsahu dle možností na straně Prodávajícího. Pro případ, že Kupující nesouhlasí s částečným vykrytím objednávky a požaduje pouze plnění v plném rozsahu, tak tuto skutečnost výslovně uvede v objednávce. Pokud objednávka nebude do 5 pracovních dní vyřízena, bude považována za neplatnou a Kupující není povinen zboží přebrat.

3.8.   V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávky, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu toto zboží za tuto zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o této chybě bez zbytečného odkladu e-mailem či telefonicky ohledně dalšího postupu. 

3.9.   Za okamžik uzavření kupní smlouvy a vznik smluvního vztahu se považuje moment předání takto objednaného zboží prvnímu veřejnému přepravci a nebo osobní předání zboží Prodávajícím Kupujícímu.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Přeprava a dodání zboží

4.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. Odstoupení od smlouvy 

5.1.   Internetový obchod společnosti Ing. Ivana Hanusová poskytuje dle § 1829, odst.(1) Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.

5.2.   Výrobek  musí být vrácen bez známek užívání, nepoškozený a v původním nepoškozeném obalu.

5.3.   Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4.   Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení společně s odstoupením od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.   V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.6.   Nárok na úhradu škody za vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. Práva z vadného plnění

6.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b)      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. c)      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d)     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e)      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.4.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

7.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. Doručování

9.1.   Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, může být doručeno elektronickou poštou, na e-mailovou adresu prodávajícího. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.2.   Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době.

9.3.   Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1.  Závěrečná ustanovení

10.1.        Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.2.        Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4.        Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:

Ing. Ivana Hanusová

Hrdlořezy 134

29307 Mladá Boleslav

adresa elektronické pošty: info@mb-detskaobuv.cz

telefon: + 420 605 952 761

V Hrdlořezích 1.1.2020.

 

 

NzliNjk4